MEMBERS

Undergraduates

Narumi Ide

Ren Tsuruta

Takaki Hirashima

Ritsuki Mizuno

Master

Mitsuo Kato

Yoshiaki Tanoguchi

Undergraduates

Issei Ogawa

Senji Takaku

Office Clerk
Masumi Kamikawa
Work hours :9:30~15:30 Tuesday~Friday