MEMBERS

Master

Takaki Hirashima

Narumi Ide

Undergraduate

Daiju Shiga

Yuki Izawa

Taketo Urano

Shunsuke Tanaka

Undergraduates

Narumi Ide

Ren Tsuruta

Takaki Hirashima

Ritsuki Mizuno

Master

Mitsuo Kato

Yoshiaki Tanoguchi

Undergraduates

Issei Ogawa

Senji Takaku

Office Clerk
Masumi Kamikawa
Work hours : 8:30~15:30 Tuesday・Thursday